skip to Main Content
Gea Boersema

Gea Boersema

directeur

Alida Moes

Alida Moes

administratie

Alida Pruim

Alida Pruim

groep 3, groep 4/ gedragsspecialist

Annet Roffel

Annet Roffel

groep 3

Annette Sloots

Annette Sloots

groep 7

Emma Hoogendoorn

Emma Hoogendoorn

groep 6/ Dalton coördinator

Feikje Jongsma

Feikje Jongsma

groep 1

Fokelien Rosier

Fokelien Rosier

groep 5 / Eigen taak atelier

Froukje Broersma

Froukje Broersma

onderwijsassistent

Froukje Van Der Kuip

Froukje van der Kuip

groep 6/ Dyslexie specialist

Herma Dijkstra

Herma Dijkstra

Leerlingen begeleider

Jan Spoelstra

Jan Spoelstra

vakdocent gymnastiek

Karin Holman

Karin Holman

onderwijsassistent

Klary Marsman

Klary Marsman

intern begeleider / adjunct-directeur

Marco Niemeijer

Marco Niemeijer

Groep 8/ groep 4

Marieke Verschuur

Marieke Verschuur

groep 1

Mariet Woltjer

Mariet Woltjer

groep 2

Marloes Spriensma

Marloes Spriensma

groep 5

Niesje Jongsma

Niesje Jongsma

groep 7/ Kanjer coördinator

Sien Moorlag

Sien Moorlag

pedagogisch medewerker

Thea Tiggelaar

Thea Tiggelaar

groep 5

Willemien Sikkema

Willemien Sikkema

groep 8

Back To Top